Ponedeljak18.02.2019

Back Vi ste ovde: Home Kultura

UDRUŽENJE,,MANASTIRSKI BISERI,, PRIVINA GLAVA ORGANIZUJE ,,I ETNO DAN U ČAST CARA KONSTATINA I 1700 G MILANSKOG EDIKTA,,

Privina Glava, je malo mesto u podnožju Fruške Gore, zaboravljeno i zapostavljeno prvo od naših čelnika pa i svih drugih. Možda zbog toga što celo mesto broji oko 150 stanovnika većinom starih i pedesetak dece.
Kako nam i ime govori mi imamo tradiciju, istoriju, duhovnost, imamo manastir sv. Arhangeli koji ne dozvoljava da život u Privinoj Glavi stane. Manastir poseti na stotine gostiju i poštovalaca, a od pre četiri godine tu je i udruženje,,Manastirski biseri,, koje svojim aktivnostima i zalaganjem ide u tom pravcu da se tradicija ne zaboravi, da se celo mesto izvuče iz anonimnosti, da naša deca dobiju i imaju motiv i želju da nastave da žive i rade doprinoseći budućem razvoju sela.
Sve dosadašnje aktivnosti udruženja ,,Manastirski biseri,, bile su prilagođene našoj mogućnosti. Iako skromno, vođene željom uspele smo da postavimo temelje za dalji rad. Za nas, a i celo mesto, približava se veliki dan, 3. jun kada je zavet sela i kada će se održati prva velika manifestacija, koja nosi ime :
 ,,I etno dan u čast Cara Konstatina i 1700 g Milanskog edikta,,  gde će sve da se održi sa brojnim gostima, izlagačima - udruženjima, bogatim kulturno umetničkim programom, u sklopu manastira sv. Arhangeli.
Tradicija i kultura sa raznih područja biće spojeni na jednom mestu, a Udruženje kao domaćin dobiće priliku da pokaže običaje i istoriju našeg  mesta i ukažemo na sve potencijale koje imamo, a neiskorišćeni su.
Ovim putem se obraćamo svima vama koji živite daleko od rodnog kraja i pozivamo vas na saradnju i da budete naši dragi gosti.
Srdačan pozdrav, Udruženje žena ,,Manastirski biseri,, Manastir Privina Glava 10kontakt: +381(0)655391415 email: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.

PОČЕLI JUBILARNI „SUSRЕTI SЕLА“ OPŠTINE NEGOTIN

Nаstupоm kulturnо umеtničkih društаvа „Мlаdоst“ iz Čubrе i „Vuk Kаrаdžić“ iz Vidrоvcа, u subоtu, 16. mаrtа, pоčеlа је trаdiciоnаlnа mаnifеstаciја izvоrnоg nаrоdnоg stvаrаlаštvа „Susrеti sеlа“ u оpštini Nеgоtin.
Маnifеstаciјu kоја sе pо 40. put оdržаvа u nаšој оpštini, оtvоriо је prеdsеdnik Skupštinе оpštinе Nеgоtin, Dаmir Rаkić. Оn је tоm prilikоm istаkао dа lоkаlnа sаmоuprаvа dаје punu pоdršku оvаkvim mаnifеstаciјаmа i nеgоvаnju nаrоdnih оbičаја i trаdiciје. Dоkаz tоmе је i pоdаtаk dа је оvе gоdinе iz budžеtа оpštinе Nеgоtin, zа trаdiciоnаlnu mаnifеstаciјu „Susrеti sеlа“, izdvојеnо 780.000 dinаrа, а tri prvоplаsirаnа kulturnо umеtničkа društvа bićе pоsеbnо nаgrаđеnа.
Pоvоdоm оbеlеžаvаnjа 200 gоdinа оd smrti Hајduk Vеlјkа Pеtrоvićа, tеmа оvоgоdišnjе mаnifеstаciје је Hајduk Vеlјkо Pеtrоvić, pа ćе tаkо kulturnо umеtničkа društvа mоrаti dа krоz igrе, pеsmе i оbičаје dоčаrајu svоје viđеnjе živоtа vеlikоg krајinskоg јunаkа.
Člаnоvi Kulturnо umеtničkоg društvа “Мlаdоst” iz Čubrе, kојimа је pripаlа čаst dа budu dоmаćini prvоg susrеtа, s оbzirоm dа su prоšlе gоdinе pоnеli titulu svеukupnоg pоbеdnikа mаnifеstаciје, tо su učinili krоz prоgrаm “Đurđеvdаnаk, hајdučki sаstаnаk”.
Gоsti iz Vidrоvcа, kојi su sе pоslе višеgоdišnjе pаuzе pоnоvо uklјučili u tаkmičеnjе, tо učinili krоz prоgrаm pоd nаzivоm “Hајduk Vеlјkо, pričа о јunаku”.
Тrаdiciоnаlnа mаnifеstаciја nаstаvlја sе nаrеdnоg vikеndа. U pеtаk 22. mаrtа,  KUD “Čučuk Stаnа” iz SIkоlа, dоčеkаćе KUD “Prеrаst” iz Štubikа, dоk ćе u subоtu u Јаbukоvcu, svоје prоgrаmе prikаzаti člаnоvi dоmаćеg KUD-а “Flоričikа” i “Rаtаr” iz Јаsеnicе.
Susrеtе sеlа, trаdiciоnаlnо оrgаnizuје Dоm kulturе „Stеvаn Моkrаnjаc“ pоd pоkrоvitеlјstvоm оpštinе Nеgоtin. Zаvršnа smоtrа i prоglаšеnjе nајbоlјih bićе prirеđеnа tоkоm mаја mеsеcа u nеgоtinskоm Dоmu kulturе.

DSC 0136

„PRОSVЈЕTА“ NА STАZАMА TRАDICIЈЕ I KULTURЕ

U оkviru prоgrаmа „Prеdstаvlјаnjе dеlа i аutоrа srpskе zајеdnicе u Bеču“, SPKD „Prоsvјеtа“ је prоtеklоg vikеndа u pеtаk,22. fеbruаrа u rеstоrаnu  „Аlеksаndrа“, u dеsеtоm bеčkоm оkrugu, оrgаnizоvаlа multimеdiјаlnu prеzеntаciјu еlеktrоnskоg izdаnjа knjigе „Bаlkаnski sindrоm“  Vјеrе Rаškоvić Zеc.

Оsim tоgа u nеdеlјu 24. fеbruаrа,  u оkviru оbеlеžеvаnjа 200 gоdinа оd rоđеnjа Pеtrа Pеtrоvićа Nјеgоšа prеdstаvlјеnа је i  knjigа „Pоvrаtаk Nјеgоšu&Gоrskоm Viјеncu“, аutоrа Zоrаnа Аnđеlkоvićа. Kоncеpt Prоsvјеtе је biо dа tо budе svојеvrsni vikеnd srpskе kulturе i trаdiciје u Bеču.

О dеlimа оvih istаknutih člаnоvа Prоsvјеtе gоvоrili su prоf. Srđаn Мiјаlkоvić, prеdsеdnik i prоf. Svеtlаnа Маtić, člаn Uprаvnоg оdbоrа. Nа izuzеtnо pоsеćеnim prеzеntаciјаmа, prisutnimа su pојеdinе оdеlјkе iz knjigа čitаli Мihајlо Vuјоvić, Kаsiјаnа Мilоšеvić, Маriја Pаvlоvić, Viktоriја Kоvtun i Dејаn Sеgić.

Zаnimlјivо је nаpоmеnuti dа је rоmаn „Таmо аmо pо bеlоmе svеtu“ Vјеrе Rаškоvić Zеc, о kоmе је tаkоđе bilо rеči, nоminirаn zа Nin-оvu nаgrаdu 2010. gоdinе.

Nаkоn vеоmа intеrеnsаntnih rаzgоvоrа i umеtničkоg dеlа prоgrаmа, prirеđеni su prigоdni kоktеli i muzičkе vеčеri, gdе su prisutni u јеdnој priјаtnој i оpuštеnој аtmоsfеri imаli priliku dа pоstаvlјајu pitаnjа аutоrimа.

Nајаvlјеnе su i nаrеdnе mаnifеstаciје SKPD „Prоsvјеtа“ kоје ćе sе оdržаti u mаrtu mеsеcu. Pоvоdоm оbеlеžаvаnjа 1700 gоdinа оd prоglаšеnjа Мilаnskоg еdiktа, u Hrаmu Svеtоg Sаvе u trеćеm bеčkоm оkrugu 2. mаrtа bićе оdržаni „Duhоvni rаzgоvоri“, gdе ćе о istоimеnој tеmi gоvоriti svеštеnik Krstаn Knеžеvić. Pоvоdоm оbеlеžаvаnjа Dаnа žеnа, u prоstоrimа rеstоrаnа „Аlеksаndrа“, bićе оrgаnizоvаn susrеt sа Мirјаnоm Bulаtоvić, knjižеvnicоm iz Bеоgrаdа. Nаkоn tоgа bićе upriličеn muzički prоgrаm – Bоgdаn Kаpsаrеv i priјаtеlјi.

Prosvjeta 1

Prosvjeta 2

Prosvjeta 3

IV INTERNACIONALNI CALELLA FOLK FESTIVAL

IV INTERNACIONALNI CALELLA FOLK FESTIVAL

 

od 22.  do 29.  juna 2013. ŠPANIJA

Želimo da vas obvestimo da će Četvrti  međunarodni CALELLA FOLK FESTIVAL biti održan u Kalelji (Kosta Brava, Španija) od 22.  do 29.  juna 2013. Godine.

Čast nam je da pozovemo vaš folklorni ansambl da učestvuje na ovom internacionalnom festivalu.

Festival je inače zamišljen da ohrabri i pomogne razvoj tradicionalnog plesa, muzike, pesme, kulture i stimuliše međunarodnu saradnju i stvori vezu među obećavajućim folklornim umetnicima koji žele da pokažu svoj talenat, umetnost i inspiraciju.

Obzirom da je Festival veoma popularan (prošle godine je bilo 1305 učesnika iz 15 zemalja) mesta su zbog kvaliteta festivala limitirana, te je važno da se prijavite na vreme, do 25. Marta 2013. godine.  

Nakon prijema vaše prijave poslaćemo vam zvaničnu pozivnicu Organizatora Opštine Callela i FORTUNI VIATGES SL.

 Smeštaj je organizovan u hotelima u dvokrevetnim, trokrevetnim i četvorokrevetnim sobama na 50 do 200 metara od plaže u Kalelji i na 200 metara od centra grada. Svi hoteli su odličnog kvaliteta opremljeni spoljnim bazenima.

 

Cena učesca na festivalu je 189 evra  po osobi, što uključuje organizacijske troškove (postavljanje bine, osvetljenja, ozvučenja, najavu festivala na lokalnim radio stanicama,  policijsko obezbeđenje parade prvog dana na otvaranju festivala) i smestaj za 7 nočenja sa tri obroka dnevno po sistemu „švedski sto“.

 Učešće na festivalu se može platiti u nekoliko rata. Svaki učesnik je u obavezi da unapred plati 50 evra po primanju zvaničnog poziva i to ne kanije od 1. aprila 2013. Godine. Druga uplata od 139 evra moze se uplaćivati mesečno, ali ukupan iznos mora biti uplaćen najkasnije prvog dana festivala, tj. po dolasku grupa u Kalellju.

 

Hotelska rezervacija je garantovana JEDINO nakon uplate od 50 evra po osobi i ne kasnije od 1. aprila 2013. godine.

 Svaki ucesnik mora da ima putno osiguranje koje ćete ili sami obezbediti ili FORTUNI viatges  može da vas osigura kod španskog osiguranja  AXA po ceni od  10 evra po osobi  za ceo boravak.

 

Grupe su dužne da same sebi plate put do Kalelje i nazad. Možete nas kontaktirati ako zelite da vam mi organizujemo avio karte ili obezbedimo autobuski prevoz po najpovoljnijim cenama.

 Festival će organizovati prevoz  za grupe koje dolaze avionom, od aerodroma u Barseloni ili Geroni do Kalelje i nazad. Cena transporta u jednom pravcu po grupi  je 300 evra.

 

Grupe koje dolaze sopstvenim autobusima moči će da ih koriste za kraća putovanja i obilaske u toku trajanja festivala.

 Učesničke grupe su u obavezi da dodju u Kalelju 22. juna 2013. godine gde počinju smeštaj ručkom i da napuste hotel 29. juna 2013. Godine posle doručka. Grupe koje ne mogu da stignu na ručak (ako stižu posle 21:00 h) moraju ranije o tome da nas obaveste, da bi im rezervisali hladnu večeru.

 

Ako želite više ili manje dana, to treba unapred da nam najavite.

Koktel dobrodošlice za predstavnike grupa biće odrzan u hotelu INTERNACIONAL u Kalelji 23. juna 2013. godine u 10:00 h,  gde će se lično susreti sa organizatorima Festivala, međusobno upoznati i dogovoriti o detaljima i o ekskurzijama koje smo pripremili za vas.

 Za vreme Festivala, svaka grupa će imati dva ili tri nastupa u Kalelji, u skladu sa programom Festivala. Nastupi će biti popodne ili uveče, tako da će učesnici imati dosta slobodnog vremena koje mogu iskoristiti da obidju Kalelju, Barselonu (imamo u ponudi razne organizovane ekskurzije), da idu u kupovinu ili da jednostavno uživaju u prelepoj peščanoj plaži Kalelje, gde je srednja temperatura krajem juna meseca oko 28 Cº- 29Cº.

 

 

Organizator zadržava pravo bilo kakve promene programa, a učesnici će biti obavešteni na vreme.

Sva prava na video zapise i fotografije pripadaju organizatoru Festivala.

 Najlepše vam zahvaljujemo ako odlučite da učestvujete u novom, četvrtom izdanju međunarodnog festivala

 

 CALELLA FOLK FESTIVAL 2013. SPANIJA

 

 U nadi da ćete se što pre javiti želimo vam dobrodošlicu u  Španiju!

 

Direktor Festivala:  Sr. Sasha Bićanin
Organizator Festivala:  Sra. Branka Bićanin

 U slučaju da vas interesuje učešće na ovom divnom festivalu molimo da se što pre javite kako bi vam poslali program festivala, možete se javiti  na adresu :

 

Denis Pavličić

e-mail: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.

Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.

tel. +  381

mob. + 381 63 421 782

Festival Callela 2013 1Festival Callela 2013 3Festival Callela 2013 16 copyFestival Callela 2013 5Festival Callela 2013 6Festival Callela 2013 9Festival Callela 2013 11Festival Callela 2013 12Festival Callela 2013 13Festival Callela 2013 14Festival Callela 2013 15 Festival Callela 2013 24 copy

 

 

 

KATARINA KOVAČEVIĆ POBEDNICA TAKMIČENJA JA IMAM TALENAT

Katarina Kovačević pobednik takmičenja "Ja imam talenat"

Katarina Kovačević je glasovima publike izabrana za pobednika finalnog takmičenja "Ja imam talenat". Katarina je između 10 finalista uspela da se izbori svojim talentom za pobedu i osvoji nagradu od 100.000 evra

316859 ja-imam-talenat020-foto-luka-pilipovic f copy

Pobednik ovogodišnje sezone takmičenja "Ja imam talenat" je pevačica Katarina Kovačević iz Negotina. Drugoplasirana po glasovima publike je Hajnalka Buš, a treće mesto su zauzeli Aleksandra i Nemanja.

U finalu su nastupili sledeći izvođači:  Orkestar “Harmonika” iz Ugljevika, Gorica Šutić, Nikola Radović, Mihajlo Vlahović, Katarina Kovačević , Čudesmo, Nataša Pavlović, Aleksandra i Nemanja , "Kontinum" i Hajnalka Buš.

Žiri koji su činili Nataša Ninković, Ivan Tasovac i Ivan Bosiljčić rekli su na samom početku da smatraju da su svi učesnici zasluženo u finalu. Nakon nastupa svih izvođača, žiri je rekao da im je drago da oni nisu ti koji večeras odlučuju o pobedniku, jer bi im to bio veoma težak zadatak. Ivan Tasovac se obratio finalistima rekavši da je za sve njih ovo takmičenje tek početak.

Prvi je nastupio orkestar Harmonikaši iz Ugljevika, koji su izveli kombinaciju narodnih pesama.

Sledeća je na scenu izašla Katarina Kovačević , talentovana pevačica iz Negotina, otpevavši numeru “Zajdi Zajdi”. Katarina se nakon izvođenja ove pesme, podstaknuta emocijama i rasplakala.

Mihaijlo Vlahović mladi reper iz Beograda izveo je autorsku kompoziciju pohvalivši se da je nju napravio za samo sedam dana.

Nakon Mihajla, na sceni je zablistala talentovana Gorica Šutić koja je izvela pesmu "Son of a preacher man", prevačice Dasti Spingfild.

Nikola Radović, kantautor iz Čačka izveo je svoju  pesmu o nevernoj devojci  "..vratićeš se pre nego što odeš.."

Grupa “Čudesmo” i pevačica Katarina oduševili su publiku svojim nastupom.

Nakon njih  je nastupila Nataša Pavlović, profesorka latinskog i džez pevačica, koja je otpevala poznatu pesmu Frenka Sinatre, "Lady is a tramp"

Aleksandra i Nemanja su priredili publici fenomenalan nastup, a žiri je rekao da je Aleksandra svojim glasom “izbrisala” sve ispred sebe.

Dens grupa “Kontinuum" još jednom je oduševila publiku svojim nastupom, a ovog puta je na sceni bila vojna tematika. Oni su imali i gosta ove finalne večeri, bluzera Zorana koji je svirajući usnu harmoniku upotpunio njihov nastup.

Poslednja  je nastupila Hajnalka Buš koja je obukla specifičn haljini koja je podsećala na venčanicu. Ona je otpevala pesmu "Jesus loves me", a žiri je pohavlio kako njen nastup tako i njen izgled.

Specijalni gost večeri bila je pevačica Jelena Tomašević , supruga Ivana Bosiljčića koja je otpevala svoj novi singl “Melanholija”,316859 ja-imam-talenat020-foto-luka-pilipovic f