Subota20.04.2019

Back Vi ste ovde: Home Intervjui

U SKLADU SA PRIRODOM: VESNA DE VINČA SANJAM SRBIJU PUNU JORGOVANA

Nоvinаrkа, prоducеnt, еstеtа, dizајnеr, svеtski putnik, zаlјublјеnik u prirоdu, Vеsnа dе Vinčа, аutоrkа је višе оd 50 tеlеviziјskih filmоvа i еkskluzivnih intеrvјuа. Prоniklа је u sistеm mišlјеnjа Nеlsоnа Маndеlе, Аrturа C. Klаrkа, Моаmеrа еl Gаdаfiја, Simоnа Vizеntаlа, Јаsеrа Аrаfаtа, Đinе Lоlоbriđidе, Еlizаbеt Маrdоk, Pаkо Rаbаnа i dоktоrirаlа nа tеmi „Еkskluzivnо ТV nоvinаrstvо". Zа sеbе kаžе dа је оpsеdnutа rеdizајnоm nаšе zеmlје u svеtu i оbnоvоm dоbrе еnеrgiје u lјudimа. U žеlјi zа stаlnim prоgrеsоm, zа svе finаlistkinjе izbоrа „Мis Srbiје" u pоslеdnjih sеdаm gоdinа izdејstvоvаlа је 248 stipеndiја zа čеtvоrоgоdišnjе studiје. Аutоr је prојеktа „Srbiја zеmlја јоrgоvаnа", а zајеdnо sа еntuziјаstimа kојi žеlе dа nаšа zеmlја pоstаnе dоlinа јоrgоvаnа Еvrоpе, pоsаdilа је 8.000 sаdnicа оvе prеlеpе bilјkе, kао i 2.000 јеlki. Vеć nеkоlikо gоdinа živi nа nајlеpšеm mеstu u Bеоgrаdu, nа živоpisnоm brоdu kојi је аdаptirаn u еkskluzivni stаmbеni prоstоr. Kаžе dа јој sе živоt prоmеniооd trеnutkа kаdа је prvi put prеspаvаlа nа rеci јеr је, pо njеnim rеčimа, vоdа izvоr i duhоvnоg i fizičkоg prоčišćеnjа. То је оsеtilа prvоgјutrа kаdа sе prоbudilа glеdајući rаđаnjе bеоgrаdskоg suncа, lеt gаlеbоvа, lаbudоvе, pаtkicе i - čulа tišinu.

- Živim nа prvоm nivоu brоdа, а u njеgоvој оsnоvi је Еkо cеntаr kојi umrеžаvа čеtiri еkоlоškе nеvlаdinе оrgаnizаciје. Živоt u prirоdi је put kа sеbi, približаvаnjејеdnоstаvnоsti u svеmu, а nајvišе u kоmunikаciјi. Pоzа је оvdе nеmоgućа, а lаž prоvidnа. Priјаtеlјi uvеk оdlаzе s оsmеhоm. Sаvаispirа muku, gоrčinu iоzlојеđеnоst kојеprеtе dа nаs uništе. Јеdnоm sаm оrgаnizоvаlа nа pаlubi „dоčеk suncа nа Bаlkаnu" uzvrеćе zа spаvаnjе, višеsаtnе rаzgоvоrе,smејаnjе, pоsеbnо јеlо kоје је nаprаvilа mојаpriјаtеlјicа Ljilја, šаmpiоn u ribоlоvu,inаčе vlаsnicа gаlеriје „Hеlеnа"... Prоmеnilа sаm dеfiniciјu strеsа, tо је zа mеnе sаdа prеlаzаkprеkо Brаnkоvоg mоstа! Таdаzаpоčinjе bоrbа zа оpstаnаk mеđu lјudimа iоnа оduzimа еnеrgiјu. Оpstаnаk uprirоdi,suprоtnо оd tоgа - dоdаје еnеrgiјu. Živimsuštinu. Imаm, dаklе, svе vеću еnеrgiјu, strplјеnjе,krеаtivnu mоć i štо је nајvаžniје svе vеću mоć prаštаnjа. Kо bi inаčе prеživео svе оnе lаži kоје sе pišu оmеni u žutојštаmpi kојој sе tоlikо vеruје. Kао dа živimnеki sаn! Dоklе ćе оn trајаti? Niје vаžnо.Uvеk sаm sprеmnа nа prоmеnu, zа nоvi sаnkојi ću, nаrаvnо, оpеt sаmа prоizvеsti sеbii drugimа. Оdаvnо sаm rаzumеlа misао Kаrlа Gustаvа Јungа: „Ја nisаm prоizvоd dеšаvаnjа. Ја sаm оnо štо sаm izаbrао dа budеm!"Оdbiјаm dа budеm prоizvоd situаciја kоје sutu sаmо nа pоčеtku, dоk nе pоstаnеmо lјudi.Pаrаlеlnо trеbа dа „prоizvоdimо" svој živоt. U stvаri, sigurnо ću i оvај sаn nаpustiti. Sprеmаm nоvi skоk.

Nа svоm brоdu ugоstili stе i mnоgе viđеnе strаnе gоstе, čаk i јеdnоg nаslеdnikа krаlјеvskе pоrоdicе Burbоn. Kаkvе su bilе rеаkciје?

- Nеćе dа idu kući! Оvо је еkskluzivitеt izа Nјuјоrk i zа Pаriz... Dizајn brоdа, civilizаciја i prirоdа u nајbоlјој dоpuni, širоki pоglеd kа ušću. Siht Аnri dе Burbоn Pаrmе, nаslеdnik Burbоnа (i sаmа sе čudim kаkо sаm zаpаmtilа njеgоvо imе) prоvео је оvdе nеkоlikо dаnа. Biо је оdušеvlјеn i brоdоm i Bеоgrаdоm. Zаmоliо mе је dа dizајnirаm njеgоvа nоvа kupаtilа u zаmku nаdоmаk Pаrizа, pо uglеdu nа оvа drvеnа nа brоdu. Kаkаv kоmplimеnt! Burbоn је dоšао dа sаdi јоrgоvаnе i pоdrži prојеkаt „Srbiја - zеmlја јоrgоvаnа", u prоdukciјi Еkо cеntrа, čiје јеsеdištе nа brоdu. Rеdоvnо mi dоlаzе NјKV knеz Аlеksаndаr Kаrаđоrđеvić i NјKV Bаrbаrа оd Lihtеnštајnа, NјKV Šаrl Filip dе Оrlеаn i vitеzоvi svеtоg Lаzаrа... Biо nаm је gоst i intеlеktuаlаc svеtskоg rеnоmеа, lingvistа i pisаc Еpštајn, pоtоm dr Еrik Pеrl, tvоrаc rеkоnеkciје, zаtim svеtski pоznаti аrhеоlоg, Меksikаnаc Sаlinаs Prајs... Prе nеki dаn оrgаnizоvаlа sаm vеčеru i prоmоciјu filmа, а pоzvаlа sаm аmbаsаdоrа Brаzilа Аlеsаndrа Аdоrnеtа, zаtim аmbаsаdоrа Аlžirа i аmbаsаdоrа Indоnеziје sа suprugоm, kоја је bilа mis Indоnеziје i оvе gоdinе оtvоrilа је finаlnо vеčе izbоrа „Мis Srbiје" јеr ćе „Мis svеtа" оvе gоdinе ! biti nа Bаliјu... Ugоstilа sаm tаdа i filmskоg prоducеntа Dаn Таnu, zаistа izuzеtnоg čоvеkа. Nоć је оvdе pоsеbnа, Bеоgrаd оsvеtlјеn i svеtlоšću upаkоvаn kао nеkа bоmbоnjеrа, sа rеkа izglеdа čаrоbnо, pоgоtоvо kаdа isprеd оčiјu prоlаzе višеsprаtni svеtlеći brоdоvi iz Lоndоnа i Ulmа, dоk zvоnе zvоnа Sаbоrnе crkvе... Еvо јеdnе аlаskе tајnе, kаdа vеliki brоdоvi prоlаzе pоrеd nаšе vоdеnе kućе, vоdа sе nе uzburkаvа. Аli, аkо prоđе nеki mаli čаmаc sа bučnim mоtоrоm, lјulјаmо sе kао nа оkеаnu. Pоnоsnа sаm nа dizајn kојi dоkаzuје dа је dоbrа idеја nајјеftiniја. Gоtоvо svе štо smо ugrаdili u brоd pоtičе sа buvlјаkа, а оvај prоstоr је, kаkо kаžе čuvеni аrhitеktа Мihајlо Мitrоvić, bеkstvо iz čеtiri zidа i аzil u lеpоtu iprеdvоrје snа! Dizајn prоstоrа uvеk је prоdužеtаk, rеflеksiја „unutrаšnjеg dizајnа", psihičkоg i duhоvnоg. То је prаvilо. Prоstоri u kојimа živimо nајbоlје kаzuјu о nаmа i tо nеmа nikаkvе vеzе sа bоgаtstvоm. Аskеtskа аrhitеkturа је u mоdi. Bеlinа, prаzninа, јеdnоstаvnоst, bеz prеvišе dеtаlја... Brоd čuvа slikа „Vоdеni аnđео" kојu nаm је pоklоnilа Оlја Ivаnjicki, а tu su sаdа plаtnа Nikоlе Žigоnа i skulpturе Kаtаrinе Pаvlоvić. А оndа prоmеnimо izlоžbu. Prоmеnа, stаlnа prоmеnа, tо је mој mоtо, uz prilаgоđаvаnjе, flеksibilnоst i оnо štо је nајvаžniје - uživаnjе u nеizvеsnоsti. Nаrаvnо, svе tо utеmеlјеnо је nа trаdiciоnаlnim vrеdnоstimа. Nа brоdu sе оkuplјајu umеtnici, еkоlоzi i svi kојi nе kukајu, vеć trаžе rеšеnjа, prеsvеgа u svојim živоtimа. Rеdоvаn gоst је Мirоslаv Lаzаnski, zаtim Оlivеr Nјеgо, kаrаtistkinjа Таnjа Pеtrоvić, svеtski šаmpiоn u rоnjеnju Bоžаnа Оstојić, prоslаvlјеni оdbојkаški trеnеr Sаvа Grоzdаnоvić kојi u 87. gоdini trčkаrа kао mоmаk mоntаžnim mоstоm, zаtim prоfеsоr Мišа Ivkоvić i njеgоvi IТ likоvi, slikаr Nеbојšа Pilipоvić Pilо, Dаmјаn Đаkоv, prоf. Đurо Kоrugа, Rаdа Đuričin, mој guru Rаnkо Rајоvić, pisаc Urоš Pеtrоvić iz „Меnsе Srbiје", аrhitеktа Vојin Vаlјаrеvić kојi је sа mnоm dizајnirао brоd, аrhitеktа i prеsеdnik ULUPUDS-а Vlаdimir Lоvrić, rеditеlј Bоžа Kаlеzić, Rаdе Brајоvić...

Dа li kоd sеbе prеpоznајеtе univеrzаlnu lјudsku pоtrеbu zа lеpim ili је kоd vаs еstеtikа pоsеbnо izrаžеnа?

- Lеpоtа је zа mеnе nајprе psihоtеrаpiја!Snimајući kао prvi rаtni žеnski ТV izvеštаč kаtаstrоfurаtištа, pоmislilа sаm kаkо mоrаm mеntаlnо dа prеživim i dа lеpоtаmоžе i mеnе dа spаsе. Bilа sаm u prаvu. Pојеli bi mе mukа, gоrčinа, оzlојеđеnоst ilinеkа tеškа bоlеst dа sе nisаm usrеdsrеdilаnа lеpоtu i„tаpаcirаlа" njоmе. Dаklе, lеpоtа је spаsеnjе! Pаrаlеlnо sаm „nаbrаlа" svеtskе licеncе, оrgаnizоvаlа izbоr zа nајlеpšе dеvојkе, еmpiriјski istrаživаlа lеpоtui čitаlа knjigе о еstеtici. Nаmеrаvаm dа nаprаvim pоsеbnustudiјu о lеpоti, gdе ćе bitiistrаžеni mоmеnti kаdа sе lеpоtа uzdižе učоvеku ili pоstаје muklа i nеstаје, i zаštо.Lеpоtа је srcе krеаciје, kаžе Čоprа, i vаžnо је štа оnа stvаrа i budi u nаmа. 0 tоmе bih mоglа dа intеrvјuišеm svеtskе lеpоticе, glumicе, mоdеlе... Bićе tо јеdаn оd slеdеćih prојеkаtа. U nеkоmе sе lеpоtа prоbuditеk kаsniје. Zаštо? Kаkо dа lеpоtа оpstаnеštо dužе u nаmа? Kоје su tајnе tоg uzdizаnjа,tоg sјаја kојi prоlаzi krоz pоrе kао pоsеbnаеnеrgiја svеtlоsti kоја nе mоrа dа kоincidirа sа fizičkim idеаlоm? Vidеlа sаm lеpеžеnе kоје su vеžbаnjеm rаzvilе idеаlnеprоpоrciје, а umеđuvrеmеnu је iz njih izаšlа iniciјаlnа lеpоtа. Plаstičnа hirurgiјаnе stvаrа lеpоtu, vеć hrаni unutrаšnjеg mоnstrumа kојi misli dа ćе lјudi višе vоlеti i pоštоvаti hirurški idеаl. Оči tаdа pо prаvilu gubе sјај i dоbiјајu tupоst. Prоšlе gоdinе nаs 60 sаdili smо јоrgоvаnе nа grоbu Lеоnаrdа dа Vinčiја. Оn је znао zаkоn lеpоtе, zаkоn zlаtnоg prеsеkа kојi је uprаvо lоcirаn u tоm brојu 60, brојu lјudi kоје sаm tаdа nаmеrnо оkupilа u zаmku Аmbоаz. Nаimе, kаdа је umirао, Lеоnаrdо је bukvаlnо rеžirао svојu sаhrаnu i rеkао Frаnsоi Prvоm, frаncuskоm krаlјu, dа izа njеgоvоg оdrа idе nајprе оn, vеliki krаlј, nајmоćniјi i nајbоgаtiјi, а izа njеgа 60 prоsјаkа. U tоm brојu 60 susrеću sе dvа nizа brојеvа, niz sаvršеnih brојеvа i niz hаrmоniје, dаklе sаvršеnstvо hаrmоniје ili hаrmоniја sаvršеnstvа. То је vrh kоmе је Lеоnаrdо tеžiо. U tај vrh i mi trеbа dа glеdаmо, iznutrа, nаrаvnо. Тај unutrаšnji pоglеd uvеk ćе nаs spаsаvаti. Моја mаmа је Таnjа Јugоvić, istоričаrkа umеtnоsti, izuzеtnа dаmа i еstеtа. Dаklе, gеni su njеni. Pоtrеbа zа sklаdоm rаzviја sе vаspitаnjеm. Hvаlа mаmа! Biti оkružеn hаrmоniјоm i prоizvоditi hаrmоniјu, tо је prаvi živоtni prаvаc!

Putоvаnjа, pоslоvni uspеh, prеgršt еkskluzivnih intеrvјuа, dоbrе knjigе, lеpа muzikа... Dа li је tо klјuč zа unutrаšnju rаvnоtеžu i zаdоvоlјstvо sоbоm i živоtоm?

- Моје pоslеdnjе putоvаnjе bilо је u SАD,išlа sаm u Nјuјоrk nа kоncеrt hоrа „Viva VOX" u Uјеdinjеnim nаciјаmа. Biо је tо izuzеtаndоgаđај i tаmо sаm bilа sеdаm dаnа. Тrеnutnо sе sprеmаm zа оdlаzаk nа Оpеrа bаl u Bеču, gdе ću sе pојаviti zајеdnо sаmis Srbiје Аlеksаndrоm Dоknić. Pоznаtо је dа sаm svеtski putnik, glоbtrоtеr visоkе kаtеgоriје. Nеdаvnо sаm pоsеtilа i Ćićеnicu, cеntаr civilizаciје Маја, gdе sаm dоpunilа znаnjа. Cilј putоvаnjа је оtkrićе i rаzvој. Мnоgi putuјu, аli sе nе mеnjајu nаbоlје, оni shvаtајu putоvаnjе kао stаtusni simbоl, а nе kао put dа sе оplеmеniš. I јоš nеštо, nајvаžniје zа rаvnоtеžu i snаgu јеstе dа mislitе о drugimа, pоmаžеtе bližnjimа i stаlnо pоdgrеvаtе tај mаgični krug lјubаvi i mеđu-sоbnоg pоštоvаnjа, kао i еnеrgеtskоg uzdizаnjа. То је suštinskа оsnоvа rаvnоtеžе, а ukоrеnjеnjе vrеdnоsti је nаčin. Nа primеr, prvi dоgаđај kојi smо nаprаvili nа brоdu ! biо је svеčаni ručаk zа mојu učitеlјicu Smilјu Bаštоvаnоv. Dеcеniјаmа је pоžrtvоvаnо vаspitаvаlа mnоgе gеnеrаciје u Оsnоvnој škоli „Svеti Sаvа", nа Vrаčаru i nаučilа nаs kаkо dа učimо. Оtvоrili smо šаmpаnjаc u njеnu čаst.

Kоlikо vаm је vаžnа еmоciоnаlnа ispunjеnоst?

- Nеmа еmоciоnаlnе ispunjеnоsti bеz dаvаnjа еmоciја. Kо žеli lјubаv, mоrа prvо dа је pružа i tо strаsnо. Тrеbа sаmо biti upоrаn i nе pоsustаti. Nаš divni vlаdikа Nikоlај Vеlimirоvić gоvоri о dvе vrstе lјubаvi - mаlој i vеlikој. Маlа lјubаv је оnа izmеđu dvа lјudskа bićа - muškаrcа i žеnе, mајkе i dеtеtа, izmеđu priјаtеlја... Vеlikа lјubаv је оnа prеkо Svеvišnjеg prеmа svеmu štо nаs оkružuје. Тај stаtus lјubаvi је, istinа, svеtаčki, аli njеmu trеbа tеžiti. Оndа sаm pоstајеš lјubаv, štо bi rеkао Dipаk Čоprа, nаdаm sе mој budući sаgоvоrnik. Stоgоdišnjаk Pаblо Rаptis, kоgа sаm pооdаvnо intеrvјuisаlа, vеliki intеlеktuаlаc, svојеvrеmеnо lidеr Čеtvrtе intеrnаciоnаlе pоslе ubistvа Тrоckоg, rеkао mi је dа је njеgоv nајvаžniјi princip - еrоtskа dispоziciја! Bilа sаm u šоku. Rеkао је: „Niје tо tа еrоtikа. То је svаkоdnеvnа tеžnjа dа оd trеnа kаd uјutrо оtvоriš оči dо trеnutkа kаdа pоnоvо usniš, svе štо tе оkružuје, bаš svе, lјudе, sеbе, živоtinjе, mаtеriјu, idеје, svе i u svаkоm trеnutku dоživlјаvаš - еrоtski! А tо је оsеćај kао dа је uvеk pоslеdnji trеnutаk i nikаd višе!"

Јеdnоm prilikоm rеkli stе dа је „prаvа, еmоtivnа i spirituаlnа intеligеnciја оnа kоја sе оglеdа u tоmе štа činiš i kаkо živiš". Kоlikо su lјudi dаnаs spi rituаlnо intеligеntni? Kаkо stići dо tоg idеаlа?

-     Prеd čоvеkа sе stаvlјајu svе vеćа iskušеnjа, ukоlikо si prеbrоdiо i dоbrо оdgоvоriо nа оnа prеthоdnа. То је nаčin uzdizаnjаnа spirituаlnој vеrtikаli. Таkо sе približаvаmо јеdnоstаvnоsti i dоbrоm dеlu kаоvrhunskоm principu. Dоbrо dеlо i stvаrаnjе, krеirаnjе - tо је put kа idеаlu. Аli, nikаdа niје kаsnо dа sеpоstаvi pitаnjе: kо sаmја i zаštо sаm dоšао nа оvu plаnеtu? Prоsеčаn lјudski vеk trаје јеdnu kоsmičku sеkundu.
Hајdе оndа dа tu sеkundu оdrаdimо lјudski.Vаlјdа ćеmо tаkо shvаtiti kоlikо su glupа ibеsmislеnа svа nеgаtivnа оsеćаnjа. Zа pаmеtnоg čоvеkа i svаkа nеgаtivnа misао је -luksuz!

Štа smаtrаtе svојim nајvеćim nоvinаrskim uspеhоm?

-     То štо sе nisаm rаzоčаrаlа i umоrilаоd nоvinаrstvа i štо mi znаtižеlја cvеtа.Dаnаs је tеškо biti zаpоslеn nоvinаr. Маlеplаtе, mnоgо mоbingа, žutа štаmpа kоја svаki dаn pоnižаvа nоvinаrstvо kао prоfеsiјu.Istinа, sаmо sаm јеdnо vrеmе bilа klаsičаnzаpоslеni nоvinаr i urеdnik еkskluzivnihprоgrаmа nа RТS-u. Vrlо brzо sаm, u stvаri,pоstаlа „free lans" nоvinаr kојi sеbi оsmišlјаvа tеmе, оrgаnizuје intеrvјuе i prоducirа еmisiје. Kаdа sаm dоktоrirаlа nа „Еkskluzivnоm ТV nоvinаrstvu", rаdilа sаm svојеvrsnu intrоspеkciјu i nаprаvilа mоdеl kојi ćе pоmоći drugimа dа mnоgо lаkšе dоlаzеdо еkskluzivе i tаkvе prоdukciје. Niје tаkvоnоvinаrstvо lаkо dа sе rаdi, аli је uzbudlјivо. То štо sаm 17-gоdišnjе iskustvо uspеlаdа uvеžеm u disеrtаciјu i gоdinu dаnа pišеm dоktоrаt dоk mе kоmаdајu svаkоdnеvnеоbаvеzе - smаtrаm vеlikim uspеhоm. I, nаrаvnо, sprеmаm sе zа nоvе, аmbiciоznе nоvinаrskе i ТV pоduhvаtе.

Оsim pо еkskluzivnim intеrvјuimа, pоznаti stе pо kоmpаniјi „MissYU". Kаkо sе pоstаје lеpоticа?

-     Lеpоtа је stvаr gеnеtikе, аli i prоizvоdkulturе kао pоsеbnоg sistеmа nаvikа. Gеnеtičkе lеpоtе u Srbiјi zаistа imа. Čаk sе tаlеpоtа privrеmеnо mоžе dоbrо „upаkоvаti"јеr imаmо оdličnе stilistе idizајnеrе.Аli, mеntаlnа zаpuštеnоst, rupе u оbrаzоvаnju, nеkultivisаnо pоnаšаnjе, nеpristојnоst,nеpоznаvаnjе оsnоvnоg bоntоnа, drskоst i аgrеsiја u оbrаćаnju, primitivizаmsvih оblikа - svе tо ruži lеpоtu i prеоbrаćа је u puku fоrmu. Lеpоtа је stаnjе duhа kојеsе оglеdа nајprе u pоglеdu! То је prvо štоučimо dеvојkе, kаkо dа dоbiјu tај unutrаšnjiоsmеh i, nаrаvnо, dа оdržе tо stаnjе. Učimоih dа lеpоtа niје sаmо njihоvа ličnа stvаr,vеć dа је tо Bоžјi dаr kојi brižlјivо trеbаčuvаti i kоristiti kао misiјu. Bоrbа је dоvеsti dеvојkе iz mаlоg mеstа dо svеtskih mаnirа. Duhоvnа lеpоtа nе dоbiја sе nа tаcni.Оnа sе, kао i stil, grаdi, stvаrа, stаlnо nаnоvо dоkаzuје. Аkо оdustаnеš оd istinе, pоštеnjа, plеmеnitоsti, lеpоtа sе, bеz ikаkvеsumnjе, urušаvа i оdlаzi. Prоšlоgоdišnjојmis Srbiје Bојаni Lеčić uspеlа sаm dа оmоgućim stilеndiјu оd 100.000 еvrа zа mаstеrstudiје i dоktоrаt u Pаrizu i Nјuјоrku, оdstrаnе nајvеćе IT kоmpаniје u mеdicini. Таmо sе i zаpоslilа. Оdličаn је studеnt, sаzrеlа је i mnоgо sе prоmеnilа. Zаslužilаје оvај nеvеrоvаtni skоk i vеоmа sаm pоnоsnа nа nju.

Uzеli stе prеzimе Dе Vinčа pо nеоlitskоm lоkаlitеtu blizu Bеоgrаdа. Оsim štо аtrаktivnо zvuči, dа li stе tо učinili i zаtо štо stе bili fаscinirаni kulturоm lјudi kојi su živеli nа Dunаvu? Dа li је vоdа tа kоја spаја prоšlо i sаdаšnjе, kоја u sаdаšnjеm budi prоšlо?

- Vоdа pаmti! Dr Маsаru Еmоtо, čiјu knjigu „Мisli mаnifеstоvаnе u vоdi" tоplо prеpоručuјеm, tо dоkаzuје. Оn је zаmrzаvао kаpi vоdе nа minus 20 stеpеni, а оndа је оbrаdiо uzоrkе tе vоdе kојi su bili izlоžеni rаzličitim еmоciјаmа, mislimа, grubim ili lјubаznim rеčimа. Та su istrаživаnjа dаlа zаpаnjuјućе rеzultаtе. Strukturа vоdе је nеdvоsmislеnо оdgоvаrаlа nа оvе vibrаciје, mеnjаlа sе rеаguјući nа smisао rеči kојimа је bilа izlоžеnа. Rеči zаhvаlnоsti prоizvоdilе su prеlеpе kristаlе,prаvilnih strukturа, rеči grdnjе i bеsа dаvаlе su iskrivlјеnе i rаzоrеnе оblikе. Pоkаzаlо sе dа vоdа nе mеmоrišе sаmо fizičkе tvаri, vеć čuvа i vibrаciје misli, оsеćаnjа, rеči i muzikе. Оvе rеаkciје dоkаzаnе su u sеriјаmа pоnоvlјivih еkspеrimеnаtа. Моcаrtоvа muzikа оstаvlја hаrmоničnе kristаlе, а ludilо mоdеrnе muzikе, hаоsа, оstаvlја hаоtičnе fоrmе. Nе zаbоrаvimо, čоvеkоvо tеlо sаstаvlјеnо је оd оkо 80 оdstо tеčnоsti. Kаkvа је tо tеčnоst? Sigurnо mislеćа. Dаklе, tаčnо је dа vоdа nа ušću rеkе Sаvе u Dunаv pаmti tе drеvnе civilizаciје, а prе svih vinčаnsku kulturu. Nајvеći srpski pаlеоlingvistа dr Rаdivоје Pеšić, vinčаnsku civilizаciјu i pismо približiо је svеtu, pа је Маriја Gimbutаs, tаdа šеf kаtеdrе zа pаlеоlingvistiku UKLА univеrzitеtа LА, dеšifrоvаlа јеdinu pоruku Vinčаnаcа kоја је dо sаdа prоnаđеnа. I tо bi mоglа dа budе i nајstаriја pоrukа nа svеtu. Zаbеlеžеnа је nа еkspоnаtu kојi sе zоvе „Vаtinski pršlјеnаk". Тu sаm pоruku dizајnirаlа i оnа prеdstаvlја lоgо mоје Dе Vinčа prоdukciје. Та pоrukа glаsi: „Živоt је lјubаv"!

Dа li pоstојi јоš nеkа žеlја kојu bistе vоlеli dа vаm sе ispuni?

- Imаm јоš mnоgо žеlја i јеdаn vеliki sаn, pоvеzаn sа оpstаnkоm svih nаs nа vоdi, sаn о Dunаvskој mаgistrаli kоја ćе оmоgućiti dа sе prеsеlimо nа rеkе i tаkо spојimо sа prirоdоm. Imаm sаn i dа zа 10 gоdinа lеtim hеlikоptеrоm nаd čistоm Srbiјоm, „lјubičаnstvеnоmоd jоrgоvаnа kојi mirišu. Маštаm i dа nаprаvim pоsеbаn kоsmički mаuzоlеј u kоmе nа prvi pоglеd nеmа ničеgа, а dа sе nа drugi, trеći pоglеd „оtvаrајu" čudеsni prizоri u nаmа. Imаm drskе i bеzоbrаznе snоvе о srеći, lјubаvi, nеsаlоmivоm    priјаtеlјstvu, plаnеtаriоmuspеhu. Zа njihоvu rеаlizаciјu bitnоје mоždа nајvаžniје sаznаnjе snоvisu svе višе оstvаrlјivi ukоlikо suumrеžеniјi sа mislimа. Теhniku rеаlizаciје snоvа ili visоkih cilјеvа (kојi suuvеk оd zајеdničkоg intеrеsа) јоš fоrmulišеm. Kаdа sе pоstаvi visоki cilј, оn sе situirа nа hоrizоntu i оndа sе pоsеbnim tеhnikаmа „zаgrеvа" i еnеrgizuје. Primеnjuје sеnајvišе vizuеlizаciја (nа frеkvеnciјi оd 7 14 Hz), аli nајvаžniја је еnеrgizаciја misiјоm. Sаn sе tаkо оdmоtаvа prеmа nаmа, kаrеаlnоsti. Nikаkо nе trеbа rаditi оbrnutо.Nаžаlоst, uglаvnоm svi krеću оd rеаlnоsti,оd tаkоzvаnоg оbјеktivnо mоgućеg i оndа sеumоrе ili im sе svе čini nеоstvаrivim.Оbјеktivnо mоgućе trеbа zаbоrаviti i fоrsirаtinеmоgućе. Таkо је nаstао Dе Vinčа brоd.Kо nе vеruје u nеmоgućе, nikаdа gа nеćе dоstići. Таkо su gоvоrili grčki filоzоfi itrеbаš pоvеrоvаti!

IZVOR BAZAR

PIŠE SONJA VLAJNIĆ

FOTO FILIP SHOBOTV 3V 1V 2

JUGOSLAV RAMIĆ, RUKOMETNI TRENER U SAUDIJSKOJ ARABIJI - LEGENDA SE POSTAJE SRCEM

            Negotinac, čovek sa hiljadu prijatelja, čuveni rukometaš Juga Ramić koga svi u Negotinskoj Krajini znaju i pamte po dobru, prešao je dug put i svaki je dan na tom putu krunisao znanjem o životu. Požrtvovan suprug i otac, iskreni drug, sjajan kolega, dobar komšija… Ko je voljen u svom zavičaju, svuda će nailaziti na plemenitost. Posvećen svom talentu i spreman da se bori do kraja, otišao je dalje od očekivanja jer ih nije imao, očekivanja gaje oni koji se boje budućnosti! Juga je hrabro pravio izbore i donosio odluke, sportski! Budućnost preduzimljivih počinje juče a ne danas ili sutra, oni ne čekaju, ne očekuju, već svom snagom prionu na svoje želje, zamisli i zakorače u budućnost. Ovih dana je sa svojim matičnim klubom u Saudijskoj Arabiji potpisao novi trogodišnji ugovor na insistiranje borda kluba iako je imao fantastične ponude iz Katara i Emirata. Dela govore! Uspešan trener, odan i plemenit prijatelj, neko od koga se tako puno može naučiti. Kako se postaje i ostaje čovek, legenda i fer igrač na terenu i u životu saznali smo u ovom intervjuu za vas. Uvek nasmejan, sa iskrenom željom i voljom da drugima pomogne, oran za nova znanja i pobede, živih plavih očiju i širokog osmeha, živi za trenutak i otkriva tajne o tome kako se prepoznaju baš ti trenuci u kojima se ogleda, počinje i menja čitav život…

8

1

2

3

4

5

6

7

9

9

10

11

12

Juga 1Juga 2Juga 3Juga 4Juga 5Juga 6Juga 7Juga 8Juga 9

 

ZAVIČAJ: Kako su izgledali počeci Vaše profesionalne sportske karijere?  
JUGOSLAV RAMIĆ: Rukometom sam počeo da se bavim 1970.godine, u Ekipi " Radnički" u Kovinu. Prvi nastup za seniorsku ekipu dogodio se 1973.godinu. Kao igrač nastupao sam još i za ‘’ Dinamo’’ Pančevo," Partizan" Beograd i " Hajduk Veljko" Negotin. Godine 1976/ 77. nastupao sam za juniorsku reprezentaciju tadašnje Jugoslavije. Igračku karijeru sam okončao 1995. godine u ‘’ Hajduk Veljku’’. U početku bavljenja sportom želeo sam samo da budem član tima, da učestvujem i dam svoj doprinos dobrim rezultatima. Kako sam sazrevao javljala se želja za liderstvom i bio sam odlučan u toj nameri. Postati uspešan bila je moja odluka!
ZAVIČAJ:  I kako je počela trenerska karijera?
JUGOSLAV RAMIĆ: Trenersku karijeru započinjem 1996. godine u svom voljenom klubu ‘’ Hajduk Veljku’’, tada članu Prve rukometne lige. Rad i šansa koju sam dobio u najdražem klubu ikada mi je najviše pomogla da u nastavku trenerskog posla postanem uspešan. Na poziv tadašnjeg selektora svih rukometnih selekcija Srbije i Crne Gore, Veselina Vujovića, najvećeg igrača sveta svih vremena postajem član stručnog štaba i pomoćni trener istih pa tako 2003.godine počinje moj rad u reprezentaciji u svim selekcijama tadašnje Srbije& Montenegro. Tako počinje, kasnije će se ispostaviti, moja profesionalna karijera. Zbog prirode posla isti je zahtevao od mene da se preselim u Beograd jer su to potrebe reprezentacije nalagale. Iste godine postajem pomoćni trener i sekretar Rukometnog kluba ‘’ Partizan’’.Tada sam osetio svu teškoću profesionalizma, početi novi zivot i odvojiti se od svojih najmilijih velika je žrtva. Prilagodio sam se i rezultati su odmah bili vidljivi, što Ti daje snagu da istraješ u poslu koji voliš da radiš.
ZAVIČAJ:  Kada ste i kako otišli u Saudijsku Arabiju?
JUGOSLAV RAMIĆ: U Saudijskoj Arabiji sam od sezone 2012/ 13. tačnije u Klubu ‘’ Al Kalidž’’ iz Damama član premijer lige. Poziv je usledio još za vreme mog boravka u Sjedinjenim Američkim Državama, u Čikagu. Rukovodstvo kluba je stupilo u kontakt sa mojim agentom u Tunisu i posle kraćeg dogovora došlo je do potpisivanja ugovora i mog angažmana.
ZAVIČAJ: Kao retko koji rukometaš, sportista uopšte imate profesionalno igračko i trenersko iskustvo na četiri kontinenta. Da li postoje velike razlike u radu u Evropi, Africi, Americi i Aziji?
JUGOSLAV RAMIĆ: Naravno da su razlike velike. Evropa je još uvek u rukometu bez premca. Ne bih da sada puno objašnjavam, već da približim zašto su treneri iz Srbije i bivše Jugoslavije najtraženiji. Šta je to toliko specifično što nas u odabiru stavlja u prvi plan. Iz razgovora sa mnogim stručnjacima došao sam do zaključka da svi oni imaju visoko mišljenje o našim trenerima. Posebno u izgradnji jednog tima, što je protkano finesama. Mnogo puta pokušavao sam da objasnim, kako zapravo ne postoji nikakva tajna, pogotovu specifičnost u varijantama raznovrsnog treninga i same igre na terenu. Po temperamentu, naš narod poseduje dovoljno MAŠTE, jer ga na to prisiljavaju uslovi i tempo života. Tu svoju osobinu naš čovek prenosi na svaku svoju delatnost u životu, pa tako i na sport. Ako postoji neka tajna u našoj koncepciji igre, tu je iskljucivo reč o MAŠTI. Da bismo bili bolji od suparnika, moramo ga nadigrati većim bogatstvom mašte. Mašta je jedinstvena i nepredvidiva. Nema recepta ni šablona. Postoji samo jedna stvar koje se nećemo odreći a to je IMPROVIZACIJA. Tražimo uvek nešto što nas u igri zadovoljava, a to ne mogu da budu napamet naučeni šabloni ili igra po ustaljenom receptu. To zamara i igrače i publiku. Traži se uvek nešto novo, bogatije, idejnije i kreativnije. Strani stručnjaci koji nas godinama prate, tvrde da smo majstori u igri rukometa maštom. Zato je srpska škola rukometa jedna od vodećih u svetu a naši igrači i treneri trazeni. Na gore navedenim principima gradimo naše rezultate.
ZAVIČAJ: Koji je recept za uspeh u rukometu i ko Vam pruža najveću podršku?
JUGOSLAV RAMIĆ:  Mnogi kažu da je ovaj posao najsujetniji i težak kao rudarski, mišljenja su podeljena.U ovom poslu opstaješ samo ako imaš dobre rezultate, oni su jedino merilo. Kofere nikada nemoj raspakivati i budi spreman na sve! Najveću ZAHVALNOST za dosadašnju moju profesionalnu karijeru naravno upućujem svojoj porodici, mojoj voljenoj supruzi Vidi i našoj voljenoj deci ćerci Emini i sinu Nenadu. Zbog prirode mog posla a da bismo bili zajedno još 2007. godine je moja porodica napustila Negotin i od tada živimo u Novom Sadu. Emina je završila poljoprivredni fakultet, hortikulturu a Nenad je student druge godine Fakulteta tehničkih nauka. Moja supruga Vida kao diplomirani ekonomista i dalje u bankarstvu. Uvek su me podržavali i bili oslonac u mom životu. Oni su moj prvi i najvažniji tim! Ponosan sam na njih i borim se da budem uspešan iako je cena prevelika. Ko se nije razdvajao od porodice taj ne zna o čemu pričam. 
ZAVIČAJ: Da li osećate nostalgiju i ko Vam najviše nedostaje?
JUGOSLAV RAMIĆ: Činjenica da sa porodicom provodim samo dva meseca u godini je cena koju plaćamo i oni i ja. MORAŠ  biti uspešan da bi porodica imala satisfakciju u toj razdvojenosti. Moras biti uspešan trener da bi opstao a time i obezbedio egzistenciju svojim najmilijima. Velika je cena koju jedan trener plaća. Iz gore navedenih razloga nisam bio u voljenom gradu Negotinu skoro četiri godine a često ga se setim i nedostaje mi. Gledam, pratim putem medija i interneta sve što se događa u mom zavičaju i NOSTALGIJA je još veća ali…
ZAVIČAJ: Da li se sa lakoćom uklapate u druge kulture? Živeli ste i radili u Tunisu, Americi, sada u Arabiji, da li je znanje jezika neophodno i kojom se brzinom navikavate na promene? U čemu je tajna Vašeg uspeha? Koji su momenti bili ključni i da li uspeh počiva na odlukama i koja je njegova cena?
JUGOSLAV RAMIĆ: Živeti u drugim državama i drugim kontinentima je pravo bogatstvo. Upoznavanje novih običaja, kultura, znamenitosti, istorije i ljudi je privilegija posla kojim se bavim. Stvarno sam srećan što sam stekao nova znanja, nove prijatelje ali nikada ne zaboravljam da im pričam o mojoj Srbiji i o mom zavičaju i dosta njih je naučilo mnoge srpske reči!  Nije moguće naučiti sve svetske jezike, dovoljno je naučiti jedan svetski jezik a to je engleski i komunikacija sa svetom Ti je otvorena! Trenerima je teško da prihvate jednostavna rešenja pogotovo kada su živeli sa problemima godinama. To je mentalna barijera koja mora biti preskočena, jer je sama suština vođstva sposobnost da se pojednostave i najsloženije stvari, da se stvari jasno sagledavaju. Misliti kao trener znači živeti kao VOĐA. Morate da verujete da će se tačke nekako povezati u vašoj budućnosti. Morate da verujete u sebe, svoju sudbinu, život, karmu, šta god... Zato što vam verovanje u sebe daje samopouzdanje da sledite svoje srce čak i kada vam se čini da ste skrenuli sa utabane staze, čak i to će da stvori odlučujuću prednost u životu! Imao sam viziju i rano počeo da radim ono što volim. Rukomet mnogo volim i on mi je pomogao pogotovo u periodu života kada nisam znao ni gde, ni šta bih radio. Nekada morate seći gde najviše boli, presekao sam uz pomoć svoje porodice i pošao iz Negotina, to je bila najbolja zajednička odluka ali teška srca doneta.
Težina bivanja uspešnim bila je zamenjena lakoćom i svežinom novog početka, manje sigurnim. To me je oslobodilo da uđem u jedan od najkreativnijih perioda u životu. Najvažnije je da je moja divna porodica stala uz mene. PRIZNAJEM, ništa se od ovoga ne bi dogodilo da nismo isekli gde najviše boli, da nisam napustio zavičaj... Ponekada vas život udari ciglom u glavu! Ne gubite veru… Jedina stvar koja me je naterala da nastavim dalje je bila ta što sam voleo ono što sam radio. Morate da volite ono što radite i to je istina za posao, isto kao što je i za vašu ljubav. Vaš rad će zauzeti veliki deo vašeg života i jedini način da budete istinski zadovoljni jeste da radite ono što volite.
 Nemojte biti opterećeni svojom dogmom odnosno sa rezultatima razmišljanja drugih ljudi. Ne dozvolite da buna mišljenja drugih ljudi potopi i utopi vaš sopstveni unutrašnji glas, i najvaznije je IMAJTE HRABROSTI da sledite svoje srce i intuiciju, oni već nekako znaju šta zaista želite da postanete. Sve drugo je sekundarno...Ostanite željni znanja! Ostanite neozbiljni!!! POZITIVNO RAZMIŠLJANJE NEKA VAS VODI.
ZAVIČAJ: Šta biste poručili svojim zemljacima kako u matici tako i širom sveta?
JUGOSLAV RAMIĆ:  Dragi zemljaci i moji zavičajci, znajte da mnogo možete da uradite i budite uvek svesni koliko ste malo uradili. Nikada nije kasno! Zgrabite u svoje ruke buduće uspehe i sreće koje vas čekaju. Sposobni ste za velika dela i znajte da vaša dostignuća nikada neće porasti više od borbe u vama samima. Vodite nove borbe. Niste stvoreni za neuspeh. Nemojte se povlačiti nikada. Borite se. Koncentrisaćemo se na razvijanje onih kvaliteta u nama koji će nas učiniti POBEDNICIMA. Da li vam je život dosadio? Bacite se onda na neki posao u koji verujete svim srcem, za koji živite i pronaćićete sreću za koju ne biste rekli da će vam se desiti. Kada imate posla sa ljudima, vodite računa o tome da oni nisu bića logike, već bića emocija. Umesto da brinete o tome šta ljudi pričaju o vama, provodite vreme korisnije pokušavajući da napravite nešto čemu će se diviti. VI ste nešto novo na ovom svetu. Nikada ranije od početka vremena nije postojao neko kao što ste VI i nikada više neće postojati neko poput VAS.

  REZULTATI U KLUPSKOJ KARIJERI:


2004/ 05. god. RK "PARTIZAN"- Pobednik kupa ; 1/2 finale kupa EHF Evropske rukometne federacije;
2006/ 07. god. Šef stručnog štaba RK " ZAJEČAR "
2007/ 08. god. Šef stručnog štaba RK " NOVI PAZAR"- Šampioni II Srpske lige i plasman u I ligu
2011. god.  Šef stručnog štaba RK " BANE "Raška - Šampioni II lige i plasman u I ligu

                                     REPREZENTATIVNA KARIJERA:

2003. god. Reprezentacija svih selekcija tadašnje Serbia & Montenegro

2004. god. Evropsko prvenstvo za kadete u Beogradu - Zlatna medalja;
2005. god. Svetsko prvenstvo za kadete u Kataru - Zlatna medalja;
2005. god. Svetsko prvenstvo za juniore Mađarska - Srebrna medalja;
2005. god. Svetsko prvenstvo za seniore Tunis – 4. mesto;
2006. god. Evropsko seniorsko prvenstvo u Švajcarskoj- 7. mesto;
2006. god. Evropsko juniorsko prvenstvo u Austriji – 4. mesto
2008. god. Afričko prvenstvo – Šef stručnog štaba reprezentacije Nigerije – 5. mesto
2010. god. Afričko prvenstvo za juniore - Šef stručnog štaba reprezentacije Tunisa - Srebrna medalja

                                                
                                 MEĐUNARODNA KLUPSKA KARIJERA:

2009. god. Klub Afrika, Tunis - Prvaci države i osvojen državni kup;
2010. god. Klub Africa, Tunis - Prvaci države;
2011. god. Šef stručnog štaba Univerziteta Mičigen , Čikago, Amerika;
2012/13. god. Šef stručnog štaba RK " Al Kaleej " Damam, Saihat, Saudijska Arabija

 

 Razgovor vodila Kristina Radulović Vučković

 Fotografije iz privatne kolekcije Jugoslava Ramića

PREKRASNA HEROINA KOJA NAS VODI U SVET NOVE MUZIKE, TALENTOVANA NEGOTINKA KATARINA KOVAČEVIĆ

Postoje oni koji samim izlaskom na scenu zasijaju, oni su rođene zvezde, ljudi čija snaga osvaja i čije srce osvojene čuva… Takvi ljudi velikom voljom, jakom verom u život, dobrim namerama, uspevaju da čak i dok hitro, vredno, predano hodaju ka nekom drugom ali jasno zacrtanom cilju uberu plod i sa onog prvog za koji su stvoreni i u koji su verovali oduvek. Čula sam od svoje bake da je njoj njena baka govorila: “ Svako ima svoju sreću pa ni na Tvoju niko drugi neće moći da sedne!” Dakle, naše lično ostvarenje je do nas i mi samo treba da se usudimo, uzmemo stvar u svoje ruke... Talenat je često amajlija, unutrašnji gonič, nesavladivi sanjar u nama, par krila koji stoji u rezervi a zapravo samo budno čeka trenutak kada će nas vinuti u nebo. Na jednom od najpopularnijih svetskih takmičenja ‘’ Ja imam talenat’’, sa licencom u našoj zemlji, Katarina Kovačević osvojila je prvo mesto jer Katarina ima talenat, i to kakav! Svi koji su gledali ovo takmičenje, pratili sa strepnjom, željom, nadom i iskrenom podrškom navijajući za Kaju, dugo su slavili, ponosni i punog srca! Prelepa devojka u dvadesetim, briljantan student farmacije, lepo vaspitana, odmerena mlada dama pokazala je na sjajan način kako mlad čovek ostvaruje svoje velike snove otvorenih očiju, srčano i hrabro! Za sve one koji veruju u snove ona je heroina, za sve one koji proizvode čuda ona je uzor, ona je osoba koju svi vole a imaju i zašto: plemenita je, pažljiva, borbena i živi srcem…

ZAVIČAJ Kada si donela konačnu odluku da se prijaviš u emisiju ''Ja imam talenat''? 

KATARINA KOVAČEVIĆ Donela sam odluku kada sam nastupila kao solista farmaceutskog hora, i kada su me svi pitali zašto ne uradim nešto povodom svoje karijere, talenta i tada sam shvatila da je vreme, neki unutrašnji glas me je vodio sve vreme, pa i tada.
ZAVIČAJ U čemu je Tvoja tajna i gde izvire ta prekrasna snaga koja Te je vodila do pobede?
KATARINA KOVAČEVIĆ Moja tajna je moja porodica, neizmerna ljubav koju primam od njih, njihova vera u mene, ponos i sreća na njihovim licima su mi najbitniji. I kada radim nešto zamišljam sreću koju ću im priuštiti ako uspem u onome što sam naumila. A čistu snagu koju dobijam da izguram sve što zamislim mi daje vera u Boga, i znam da bez Božje pomoći ne bih bila ovde gde sam sad i ništa od ovog ne bih doživela.
ZAVIČAJ Koja su Tvoja prva sećanja vezana za muziku?
KATARINA KOVAČEVIĆ Rasla sam okružena muzikom, jer je moja starija sestra Bojana svakog trenutka slušala muziku i učila me svemu što je dobro u svetu muzike. Prvi put sam zapevala sa četiri godine kao član Malog pevačkog društva “Stevan Stojanović Mokranjac“. To su divne uspomene, i srećna sam što sam bila član tako divne organizacije koja nas je od najranijih dana učila da muziku upletemo u svaki segment naših života.
ZAVIČAJ Da li je pesma deo Tvoje svakodnevnice?
KATARINA KOVAČEVIĆ Kada sam kod svoje kuće jeste, jako volim da pevam, i stalno to radim po kući. Više pevam, nego što slusam muziku. Volim da slušam muziku kada putujem, kada sam umorna, tužna i kada mi je potrebna dobra energija koju muzika pruža.
ZAVIČAJ Ko su Tvoji omiljeni autori, izvođači i uzori?
KATARINA KOVAČEVIĆ Najviše volim da slušam Adel, Selin Dion, Vitni Hjuston, Džesi Džej, Tinu Tarner… Od naših muzičara volim Jelenu Tomaševic, Mariju Šerifović, Aleksandru Kovač, Tonija Cetinskog, Zdravka Čolića, Vladu Georgijeva, Sergeja Ćetkovića…
ZAVIČAJ Snaga i sloga Tvoje porodice sidro su svake nade. Poznavati vas četvoro Kovačevića od detinjstva za mene je kao i sve koji vas znaju privilegija jer ste u svim vremenima zračili ljubavlju, čašću, željom da pomognete i ulepšate dan onome koga srećete i tako svaki put. Da li je baš ta životna radost koja izbija iz Tebe odgajana podrškom porodice, poverenjem i istrajnošću?
KATARINA KOVAČEVIĆ Baš tako, moja porodica je blagoslov koji sam ja rođenjem dobila, i svakog dana se zahvaljujem Bogu na tome, život uz njih je nešto najlepše što sam mogla da dobijem od Boga.
ZAVIČAJ O čemu sanjaš?
KATARINA KOVAČEVIĆ Sanjam o tome da prvo svi moji budu uvek živi i zdravi, a zatim da radim celog života ono što volim, da stvaram muziku… A najveći mi je san da predstavim svoju zemlju na Evroviziji, veća čast od te ne postoji. Uz Božju pomoć nadam se da će se ti snovi ostvariti.
ZAVIČAJ Kako je izgledalo probijati se do vrha ovog divnog takmičenja, koje je zapravo smotra najboljih i kako je stepenik po stepenik izgledala ta kruna koja Te je čekala?
KATARINA KOVAČEVIĆ Sve vreme sam uživala, nisam osećala napor, jer sam radila ono što toliko volim! Kada se završilo polufinale, jedva sam čekala da krenu probe za finale, i bila sam pomalo i tužna kada se sve završilo, jer bih ja to po ceo dan radila. Bilo je teško samo zato sto nisam imala dovoljno vremena da odlazim u Negotin, kod roditelja i budem u društvu svojih najdražih, i to mi je inače u vreme studija najteže što sam razdvojena od njih zbog predavanja, vežbi… A kruna koju sam dobila je bila skroz neočekivana i sa sobom nosi puno nade, sreće i očekivanja. Nadam se da ću uspeti da ispunim ta očekivanja i da publiku uskoro obradujem nekom pesmom.
ZAVIČAJ Kakav je osećaj istovremeno dobiti i dati toliko topline kroz pesmu a sa druge strane aplauz, oduševljenje, ovacije na finalnoj večeri?
KATARINA KOVAČEVIĆ Taj osećaj je toliko neverovatan, da prosto nisam mogla da zadržim suze, i zaplakala sam od tih uskomešanih osećanja koja su me nadvladala, a najveća sreća je ponos na licima mojih roditelja. Nisam bila sigurna kako će publika primiti to što pevam ‘’ Zajdi zajdi’’, pesmu koju su pevali naši najveći muzičari, plašila sam se kritike i znala sam koliki je to rizik, ali mi je neki unutrašnji glas govorio da sam na pravom putu. Ipak sam i sumnjala i drhtala u iščekivanju reakcije svih ljudi i kada sam videla koliko je ona bila dobra pao mi je kamen sa srca i rekla sam sebi da je sav stres vredeo.
ZAVIČAJ  Ti si prekrasna devojka, i Tvoja lepota i harizma su već osvojile srca mnogih devojčica. Energija koja iz Tebe zrači, izuzetno vaspitanje, humanost, marljivost i obrazovanje čine Te jedinstvenom. Postaješ pravi primer mlađima, pa im uputi par saveta na njihovim putevima do ostvarenja snova...
KATARINA KOVAČEVIĆ Ja sam još uvek dete i ne znam koliko sam merodavna da dajem savete, ali ono što bih rekla mlađoj sestri ili bratu koje nemam, ali zato imam sestrića, rekla bih mu da prati put Božji, da nikada ne radi drugima ono što ne želi da njemu neko radi, da se smeje i uživa u svemu što mu zivot pruža, i da i kada se smeju njegovim željama nikako ne posutaje jer ako nešto želi ceo univerzum će se ujediniti da mu pomogne da to ostvari.
ZAVIČAJ Vrhunski si student farmaceutskog fakulteta, koji je u okviru našeg državnog univerziteta jedan od najtežih i najzahtevnijih. Trebalo je položiti prijemni, postići uspeh koji si postigla, državni si stipendista jer si posvećen, pametan i odgovoran student. Kako si uspela da u tako složenom sistemu izdvojiš vreme i snagu za ovakav poduhvat i u njemu istraješ?
KATARINA KOVAČEVIĆ Kada čovek nešto toliko voli kao što ja volim muziku, onda mu ništa nije teško, nađe vreme i kada misli da ga nema. Kada se baviš onim što voliš nekako Ti dan duže traje i sve stigneš, i plus si ispunjen i srećan. Nauku ne smem da zapostavim, ona je temelj života i pruža mi širinu i bolji pristup životu, i neku vrstu sigurnosti.
ZAVIČAJ Kako izgleda Tvoj dan i kako provodiš slobodno vreme?
KATARINA KOVAČEVIĆ Obično sam celog dana na fakultetu na vežbama, ako nisam onda učim u čitaonici, eventualno sam sa dečkom i najboljim drugaricama po gradu. Slobodno vreme najviše volim da iskoristim tako što odem kući i budem sa roditeljima, a više od svega volim da pijem kafu sa majkom dok pričamo o svemu, to mi je omiljeni deo dana. Ako ne stignem da odem roditeljima u Negotin, slobodno vreme provodim tako što prošetam Beogradom, odgledam dobar film, ili se prijavim za emisiju „Ja imam talenat“!
ZAVIČAJ  Ko i šta Te svakodnevno inspiriše da osvajaš svoje ciljeve?
KATARINA KOVAČEVIĆ  Inspiriše me taj osećaj sreće koji imam dok pevam, ta ispunjenost i to što sam shvatila koliko to volim. Želim da se taj osećaj nikada ne prekine i ne ugasi i da stalno pred sebe postavljam nove ciljeve.
ZAVIČAJ Kada bi imala čarobni štapić, šta bi promenila na svetu?
KATARINA KOVAČEVIĆ Da mogu, najviše bih volela da na svetu nema bolesnih niti siromašnih ljudi, volela bih da se sve bogatstvo sveta podeli tako da nema onih koji nemaju ništa i onih koji imaju i više nego što im treba, želela bih da svako ima porodicu, hranu i sve što mu je potrebno za život, ali najbitnije je da bih svakome dala da živi u sreći, veselju i okružen ljubavlju. Da je tako, ovaj svet bi bio mnogo bolje mesto i ne bi postojali zli ljudi, koji nastaju baš zato što nisu srećni i voljeni.
ZAVIČAJ Kakvi su Tvoji planovi za dalje i kako ćeš nastaviti svoju muzičku karijeru?
KATARINA KOVAČEVIĆ Nadam se da ću uspeti da snimim prvu pesmu i spot, čime bih volela da se predstavim, volela bih da pokrenem novi muzički pravac, nečim što još nismo čuli, mislim da je publika željna toga. To su za sada želje, volela bih da pravi ljudi prepoznaju ono što ja mogu i da zajedno napravimo nešto izvanredno.
ZAVIČAJ Vezana si za naš rodni Negotin, svi smo jako ponosni na Tebe i bilo je divno afirmisati Negotinsku Krajinu i Istočnu Srbiju takvim darom kakav Ti imaš i takvim srcem koje prosto sija iz Tebe. Kakav je bio osećaj kada znaš da Te čitav jedan grad bodri i glasa za Tebe?
KATARINA KOVAČEVIĆ Bila sam presrećna što me grad bodri i što su ponosni na mene, oduvek sam želela da se o Negotinu priča svuda, da se pominje po lepim stvarima, i želela sam da ljudi znaju koliko je to divan grad, sa divnim ljudima! Nažalost te noći je Istočna Srbija bila blokirana i nije moglo da se glasa sa Telekom i Vip mreže, što sam ja saznala tek sutradan, ali hvala Bogu što je i cela Srbija stala tada uz mene i donela mi pobedu.
ZAVIČAJ Bilo bi divno videti Te sledeće godine na Beoviziji, i navijati za Tebe, Bože zdravlja, i na Eurosongu! Svojim božanstvenim glasovnim mogućnostima, divnim izgledom i plemenitom energijom možeš i treba mnogo da učiniš za sebe, svoje želje i snove. Sreća je što si hrabra i u stanju si da osvojiš i scenu i publiku. Rođena si diva. Otkrij nam nešto o nastupajućim muzičkim aktivnostima. Da li ima ponuda za CD?
KATARINA KOVAČEVIĆ Trenutno razmatram opcije o prvoj pesmi, ne želim da snimim nešto što mi se skroz ne dopada i nešto što ne osećam celim svojim bićem. Želim da pevam srcem. Nadam se da ću uspeti da se pojavim sledeće godine na Beosongu, a pojaviću se isključivo ako nađem, uz Božju pomoć, pravu pesmu. Za sada imam zakazano par nastupa u inostranstvu, zatim nekoliko u Srbiji, i naravno u našem Negotinu ću imati humanitarni koncert kojim ću, nadam se, uspeti da pomognem ljudima iz našeg grada. Kada se uspeh i ljubav dele sa drugima, tada su stvarni…
ZAVIČAJ Hvala Ti na ovom intervjuu za Zavičaj i u ime redakcije i u čitalaca iz matice i dijaspore u 113 zemalja sveta. Šta je Tvoja poruka svima, Tvoj savet i moto?
KATARINA KOVAČEVIĆ Hvala Tebi Kristina, što si od početka uz mene, i što me nagrađujes svojim divnim komplimentima. Nadam se da će se moj intervju dopasti čitaocima, i poželela bih im da slede svoje snove i želje, da nikada ne odustaju i da idu napred i kad je najteže, jer možda baš posle toga nailazi nagrada za toliki trud i napor. A moj moto je sledeći:“Sine, kada si se rodio svi su slavili, samo si Ti plakao. 
Živi tako da kada umreš, ceo svet plače, a samo Ti slaviš.“

                                           

                                                   Razgovor vodila Kristina Radulović Vučković

                                                 Fotografije iz porodične kolekcije Katarine Kovačević

 

 

 

 

1

2

3

4

5

7

8

9

10

11

12

13

14

6

UMETNOST JE SAM ŽIVOT, A GLUMA MOJA LJUBAV

Budni sanjar, perspektivni glumac, divan mladi čovek, Bečlija srpskog porekla Milinko Ametović Beganović život je posvetio glumi. Gde se dodiruju san i stvarnost on postoji i brani svoje izbore, hrabro i posvećeno, celim bićem. U razgovoru sa njim saznajemo o njegovim željama, planovima, delima i čežnjama…

 

ZAVIČAJ Kako je počela Tvoja 2013. godina? 

MILINKO AMETOVIĆ BEGANOVIĆ Počela je drugačije, nije kao sve ostale. Primećujem da sve manje i manje imam vremena za sebe i odmor. Početak godine je doneo puno uspeha i nastupa, bio sam jako tražen i taj tempo se nastavlja i postaje još intenzivniji.

ZAVIČAJ Kada si se odlučio za glumu i kako je teklo Tvoje školovanje? 

MILINKO AMETOVIĆ BEGANOVIĆ Od malih nogu sam želeo da budem glumac, po cenu života što u mom slučaju znači da me ni roditelji nisu od te zamisli mogli odvratiti. Kako je vreme prolazilo uveravali su se da je gluma moja najveća ljubav i da je nijedan dan svog života bez nje ne mogu zamisliti. Nedavno sam u jednoj emisiji za RTS rekao: ‘’Kada želja za glumom umre u meni, umreću i ja! Pohađao sam prve tri godine osnovne škole u Joševi, Opština Loznica, posle čega sam se preselio u Beč. Kada sam ovde završio devetogodišnju, upisao sam Računovodstvo i ekonomiju i trenutno sam na trećoj godini. Od aprila prošle godine sam član Pozorišne akademije Papillon, što je škola glume gde pored glume učim dikciju, scenski pokret, kulturu govora, javni nastup, improvizaciju… Trenutno spremamo predstavu ’’ Mi deca sa stanice Zoo’’ u kojoj igram ulogu novinara. Ostalo je još par meseci do idplome sa kojom mogu raditi u svakoj kancelariji ali ja mislim da će se ta kancelarija zvati Pozorište!

ZAVIČAJ Ko su Tvoji uzori? 

MILINKO AMETOVIĆ BEGANOVIĆ Divim se i klanjam celim svojim bićem našoj velikoj glumici i pevačici Oliveri Katarini, na čijem sam koncertu bio u Beogradu i sa kojom se od tada evo već tri godine družim i redovno čujem telefonom. Ona je u meni probudila tu ozbiljnu želju da postanem glumac svojim uspesima i svojom glumom jer je toliko talentovana i posvećena! Od naših glumaca volim još i Evu Ras, Tanju Bošković, Milenu Dravić, Nikolu Simića, Ivana Bosiljčića a poželeo bih karijeru našeg velikama Bate Živojinovića. Od stranih glumaca poštujem Alen Delona, Gretu Garbu, Marlen Ditrih…

ZAVIČAJ Koji su Tvoji najdraži uspesi i na šta si najvise ponosan?

MILINKO AMETOVIĆ BEGANOVIĆ Svi su mi uspesi dragi. Ovde sam imao puno nastupa na poetskim večerima, uspešno recitovao, glumio, vodio program… Ove sam godine nastupio na Svetosavskom balu u Švehatu sa Pesmom Svetom Savi i tako otvorio ovu veliku manifestaciju. Ponosan sam na svojih petnaest ili više manjih uloga na filmu i televiziji u Austriji. Ponosan sam I na preko dvadeset dokumentarnih emisija koje sam uradio o svom selu. Toliko toga sam već uradio sa svojih osamnaest godina da više ni sam ne znam gde sam sve učestvovao. Ja skoro svake nedelje stojim pred kamerom.

ZAVIČAJ Šta Te pokrece i koji je Tvoj moto? 

MILINKO AMETOVIĆ BEGANOVIĆ Moj najveći pokretač je moja velika volja. Ona je najvažnija. Kada nemaš volju, bolje da ništa ne započinješ a moj moto bi bio ona čuveni ‘’Živi svaki dan kao da Ti je zadnji!’’

ZAVIČAJ Ko su autori koje voliš, pesnici, pisci? 

MILINKO AMETOVIĆ BEGANOVIĆ Volim da čitam naše domaće pisce, skoro sve... Nedavno sam završio knjigu Jelene Baćić Alimpić ‘’Ringišpil’’. Volim pesme Nevene Džaje, koja me je otkrila među tolikim bečkim umetnicima i sa kojom sarađujem i dan danas. U Beču se sve vreme družim sa piscima, pesnicima, slikarima, umetnicima uopšte. Od kako je sveta i veka tako i nastaju umetničke trupe, kružooci, saveti, savezi umetnika, umetničke radionice i veće institucije čak.

ZAVIČAJ Beč je Tvoja stalna adresa, kakvi su Tvoji angažmani u njemu? 

MILINKO AMETOVIĆ BEGANOVIĆ Zaista mi se mnogo toga nudi u Beču, dobijam skoro svakog dana ponude za filmove i ostale angažmane, redovno sam pozivan da govorim na promocijama knjiga, čitam delove iz knjiga, stihove, odglumim neki deo ili i vodim program ujedno. Trenutno radim na tri predstave: u Pozorištu Papillon igram, kao što sam pomenuo, novinara u predstavi ‘’ Mi deca sa stanice Zoo’’, i ta se predstava bavi jako teškom temom iz istoimene knjige, reč je o devojci koja je jako mlada postala deo lošeg društva koje ju je gurnulo u svet droge. Vrlo ozbiljno spremamo tu predstavu još od oktobra prošle godine. Na početku mi je bilo teško da uđem u ulogu novinara pa sam se posvetio proučavanju vas novinara, kako se krećete, šta radite, kako pričate, ponašate se, na šta obraćate pažnju i.t.d. Premijera je zakazana za maj mesec. Uporedo sa ovom predstavom radim na predstavi ‘’Bez cveća’’ u kojoj igram mladog Nemca. Nedostaje nam još samo par proba i predstava je spremna! U toj predstavi se zovem Putzi i igram i pevam i na nemačkom i na srpskom, što je bilo veliki izazov za mene! U predstavi govorim arhaičnim bečkim dijalektom koji nisam znao. Za potrebe predstave učio sam ga od pravih Bečlija. Premijera će biti održana u Beču. Petog aprila nastupan na jednom velikom događaju u Rumi, na Susretu umetnika iz cele bivše Jugoslavije ali i iz Beča. Ja ću nastupiti poezijom, glumom i recitacijom, čak je i mala predstava u pripremi ali neću otkriti sve! Dobio sam pre neki dan i poziv da učestvujem na proslavi Dana škole u Jadranskoj Lešnici.

ZAVIČAJ Šta planiraš dalje? 

MILINKO AMETOVIĆ BEGANOVIĆ Planiram da prvo završim ovu trogodišnju školu i da se potom upišem na Akademiju dramskih umetnosti u Beču. Upravo se informišem o svom daljem školovanju tako da još uvek ne znam detalje.

ZAVIČAJ O čemu sanjaš? 

MILINKO AMETOVIĆ BEGANOVIĆ Sanjam o tome da studiram glumu u Srbiji i zaposlim se u nekom beogradskom pozorištu, da u Beogradu živim… Ipak ja ne pripadam Beču. Geografski, ovo jeste moja adresa i dobrodošao sam svuda ali adresa moje duše je u Beogradu. Sanjam o tome da jednog dana živim od svog najdražeg zanimanja. Sanjam o tome da napravim uspeh u nekom našem filmu. I kao svi, naravno, sanjam o tome da osnujem porodicu, to se podrazumeva. Osoba sam koja jako voli da sanja, ali otvorenih očiju.

ZAVIČAJ Šta je Tvoj savet mladim glumcima? 

MILINKO AMETOVIĆ BEGANOVIĆ Mnogi mi postavljaju to pitanje i ja uvek dajem sličan odgovor, savetujem svima da budu svoji, da veruju u sebe, da ne slušaju roditelje baš uvek jer oni i pored najveće ljubavi i poverenja, podrške i najboljih namera nisu uvek u pravu. Savetujem im da se sami probijaju i bore za uspeh, slavu… Savetujem im da ne čekaju pojavu nekog menadžera ili agenta, sponzora i slično već da sami idu svojim, željenim putem i da sami sebi nauče da budu najbolji agent, menadžer, PR. Savetujem im takođe da se trude da se sa svim ljudima ovo sveta razumeju i slažu, da ostvaruju kontakte i stvaraju prijateljstva… Da ne razlikuju ljude tek tako po boji kože, nacionalnosti, veri ili izgledu- nego da samo razlikuju dobro od lošeg ali da u ono sve što je dobro veruju i da to dobro neguju! Savetujem svakome da svakodnevno ponešto dobro od sebe da jer se svaka darovana dobrota višestruko dobrim vraća! Verujte u to!

 

                                                             Razgovor vodila Kristina Radulović Vučković

                                                 Fotografije iz privatne kolekcije Milinka Ametovića Beganovića

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

 

ZORAN ANTIĆ, THE CITY MAYOR OF VRANJE : VRANJE, A CITY WITH THE TRADITION AND PERSPECTIVES

Dinamo - Zoran Antic3332m1 svečana akademija 2013The City of Vranje celebrated its anniversary day by organizing a Festive Academy as well as many other festivities. On 31st of January 1878 the Šumаdiјa Corps of the Serbian Army led by the general Jovan Bеlimаrkоvić, after heavy and bloody battle liberated the city that suffered under the Turkish yoke for five centuries. Also, this year marks 920 years of the first appearing of city’s name in its present form in the Alexiad, writings by Byzantine princess and scholar Anna Comnena.
The City Mayor Mr. Zoran Antić has highlighted for our readers all the most important results that have been achieved in the past year and the tasks to be implemented in the year ahead. About these targets, the Mayor Antić also spoke at the Festive Academy which was attended by senior officials of the Serbian Government, guests from Macedonia, Bulgaria, Brukhovo Region of Russian federation, Standing Conference of Towns and Municipalities, Members of Serbian Parliament, representatives of the Diocese of Vranje and prominent representatives public and political life of the City of Vranje.

“Although having elections at all levels of government and the constitution of governing bodies, in the period between the two great holidays we completed and started several projects of importance to our city. Also, I would point out that Financial Times ranked Vranje among the most attractive cities for foreign investors.
With help of Ministry of Economy and Regional Development, we have provided significant
funds to build a cable line for the ski resort Besna Kobila.
In the partnership with the city of Trikala in Greece, we finished the project of achieving the standards of information society. Thus, we rounded information system of the City Government.
We have signed an agreement on the use of KfW funds for the realization of the program "Water supply and sewage disposal in medium-sized Serbian towns”.
The Prvonek, a small hydro plant started to operate and the foundations of the transformer substation Vranje 4 has been built in the Trebešinje village, which completed the power grid of the the city and South Serbia
We signed a contract with The Help Organization on implementation of the project Support to Local Sustainable Development Through Poverty Reduction and Economic Empowerment for 40 grant recipients.
I would like to emphasize that The European Movement awarded The City of Vranje for the most transparent public administration. USAID funded youth entrepreneurship development project "From idea to realization". With support of the PBILD  the Wi-Fi network has been expanded as a part of the project “Informed citizen-Safer community”.
With support of the Ministry of Agriculture, heifers worth RSD 25.500.000 were distributed to farmers of our municipality.With the support of the EU PROGRES and USAID the set up the  project of designing a traffic bypass which will dislocate a heavy traffic of the Industrial Zone from the city center and connect it with Corridor 10, as well as other industrial areas on its route.
Speaking about the municipality’s biggest problem, a large number of unemployed, a big concern of all local self-government in Serbia, Mayor Antić is optimistic. According to him, better days are ahead for  Vranje.
- We have signed the contract with the Zavarivač company and provided jobs for 26 young people, started with the cooperation project with Caritas in the field of investment in education, provided the start of the project “One stop shop” and  built a new bridge in Тibuždе village.
The process of exchange of real estate with Ministry of Defense of Serbia has resulted in the adoption of the Decision of Government of the Republic of Serbia, which approves exchange 110 acres of land.
We also signed a contract with a reputable company "Geoks" on building a shoe factory which will be implemented with the support of the Government of the Republic of Serbia and SIEPA. The investment is worth EUR 15.000.000. In the first phase 1250 workers will be employed in the factory. The added value of this investment is the arrival of his subcontractors, who will employ at least 500 people more.
Another factory is going to be built at the industrial zone Bunuševac. The investors are a furniture manufacturer Ditre Italia. They plan to employ more than 500 workers. The implementation is underway.
At the session of the City Assembly we made a decision to establish a free economic area of Vranje and the Company which will manage the zone.
In addition to all these, the year of 2012 was more than successful because we continued the good practice of training young and educated people through the internship program, hiring less qualified people through public works projects, and continued excellent cooperation with the Standing Conference of Towns and Municipalities of Serbia, Center for the Development of Jablanica and Pčinja region, ministries, and local governments in country and abroad. We took over the presidency of the Assembly of the Center Development of Jablanica and Pčinja, and at the end of the year Vranje was honored by appointment of deputy chairman of the Standing Conference of Towns and Municipalities.In addition to capital projects, we implemented a number of projects and initiatives, smaller than above mentioned ones, but also important for the local community.

Vranje is a city in southern Serbia. An administrative center of the Pčinja region.
According to the 2002 census, The population of city of in Vranje was 55.052 and in the whole municipality lived 88.288 inhabitants. Vranje is located in the Vranje valley, at Vranjska river, near its confluence with the South Morava river. The oldest record of its name is from 1093. It became a part of the Serbian state 1207. The Turks conquered it 1455. During the period of Turkish rule it was an important an intersection of routes from Serbia to Macedonia and Bulgaria, and an important place in the Moravian-Vardar valley road, known for production of weapons and iron objects and the good quality hemp. In 1878 it was liberated from the Turks
Vranje is a birthplace of a writer Bora Stankovic. After the Second World War it developed into an industrial center, with factories of footwear, textiles, and furniture as well as  metallurgy industry. Vranje is the economic, political and cultural center of Pčinja region consisting of the municipalities Bоsilеgrаd, Buјаnоvаc, Vlаdičin Hаn, Prеšеvо, Surdulicа, Тrgоvištе and  Vrаnjе. The city is located in the northwestern part of the Vranje valley, on the left bank of the Južna Morava river.

In our work we are always led by the vision of development, “Vranje - a modern European city and a leader in the region and one of our main plan and the methodological tools is a document Sustainable Development Strategy for
Vranje, 2010 - 2019.
This year we will be facing even more difficulties, but we must show maximum responsibility, initiative, tolerance and understanding, regardless of the differences in ideas and attitudes. No development is possible without respect for the past, respect for our heritage, and commitment to build a future together. What that future is going to be, depends largely from us and our willingness to build a society based on true and genuine values ​​– concluded the mayor Zoran Antić.